Zoek op merk

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1 Verkooppunten.nl is een website van The Sky is the Limit. Onder verkooppunten.nl wordt in deze bepalingen mede verstaan, alle in opdracht van de organisatie werkende personen en bedrijven.

1.2 Verkooppunten.nl heeft als doel informatie te verzamelen van fysieke winkels, webshops en merken met het oogmerk de verzamelde data in een overzicht op de website aan de bezoeker aan te bieden op zodanige wijze dat deze een meerwaarde vertegenwoordigt.

1.3 Verkooppunten.nl is voor de door haar verkregen data veelal afhankelijk van de invoer dan wel aanlevering van gegevens door betrokken bedrijven. Verkooppunten.nl kan derhalve niet instaan voor de onjuistheid van de getoonde informatie. Hoewel Verkooppunten.nl de aangeleverde en ingevoerde gegevens zover mogelijk aan een stringente controle onderwerpt, kan zij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor onvolkomenheden en onjuistheden in de getoonde informatie.

1.4 Mocht de op de website getoonde informatie een beledigende of discriminerende context bevatten, dan zal deze direct na constatering door Verkooppunten.nl verwijderd worden. De aanbrenger van dergelijke contexten zal alsdan direct de toegang tot de website ontzegd worden. Het voorgaande is overeenkomstig van toepassing op aanbrengers van onjuiste informatie, zover een en ander met wetenschap is gebeurd.


2. Winkel

2.1 Verkooppunten.nl biedt winkeliers de mogelijkheid om zijn/haar winkel en merken dan wel een eigen pagina aan haar website toe te voegen. Vermeldingen worden door Verkooppunten.nl in beginsel gratis aangeboden, met dien verstande dat een gratis vermelding ontdaan is van een aantal operationele functies.

2.2 Een winkelier heeft de mogelijkheid een account aan te maken waarmee kan worden ingelogd om vervolgens een winkel aan te maken of aan te passen. Na goedkeuring van de aanmelding zal deze door Verkooppunten.nl worden geactiveerd.

2.3 De door de winkelier ontvangen inloggegevens kunnen door hem/haar zelf worden gewijzigd. Van de winkelier wordt verwacht dat er zorgvuldig met de verkregen inloggegevens wordt omgegaan en deze niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

2.4 Van de winkelier wordt verder verwacht dat de door hem/haar ingevoerde gegevens correct zijn en geen misleidende en/of onjuiste informatie bevat.

2.5 Uit artikel 2.4 vloeit voort dat de winkelier zich verplicht de vermelding van zijn/haar winkel en merken zoveel mogelijk up-to-date te houden. Winkeliers ontvangen maandelijks een email ter herinnering.

2.6 Verkooppunten.nl behoudt zich het recht voor om, indien zij daartoe aanleiding ziet, een vermelding van een winkelier aan te passen dan wel te verwijderen.

2.7 Verkooppunten.nl behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, zonder opgaaf van reden de winkelier de toegang tot diens 'back-end' ofwel beheer omgeving te blokkeren. Een eventuele blokkering zoals hiervoor bedoeld, geeft betrokken winkelier nimmer het recht op enige vorm van schadevergoeding van de zijde van Verkooppunten.nl.

2.8 Het onder artikel 2.7 bedoelde recht van blokkering kan door Verkooppunten.nl alleen in die gevallen worden uitgeoefend als er sprake is van een overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden.

2.9 Indien de website Verkooppunten.nl door overmacht, waaronder mede wordt verstaan het tekortschieten door toeleveranciers, tijdelijk niet bereikbaar is dan wel offline is, kan Verkooppunten.nl hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden. Evenmin geeft een dergelijke gebeurtenis de winkelier enig recht van restitutie van reeds betaalde bedragen.

2.10 In die gevallen waarin een winkelier kiest voor het toevoegen van een eigen pagina aan de website, zal Verkooppunten.nl de eigen pagina pas dan activeren, wanneer de betaling ontvangen is.

2.11 Een overeenkomst voor een eigen pagina, wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen.

2.12 Opzegging van een overeenkomst zoals bedoeld onder 2.11 dient per email plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Verkooppunten.nl zal de opzegging per email bevestigen.

2.13 Verkooppunten.nl behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven tussentijds aan te passen. Deze aanpassingen gelden alsdan enkel voor nieuwe overeenkomsten. Een en ander impliceert dat een dergelijke wijziging tussentijds geen consequenties heeft voor reeds lopende overeenkomsten.

2.14 Bij gebreke van tijdige betaling van het verschuldigde uit hoofde van een hiervoor bedoelde overeenkomst, behoudt Verkooppunten.nl het recht het account om te zetten naar een gratis vermelding ofwel het account te deactiveren. De betalingsverplichting wordt hierdoor geenszins aangetast.


3. Webshop

3.1 
Verkooppunten.nl biedt webshops van merken en winkeliers alsmede webshops zonder fysieke winkel, de mogelijkheid om tegen betaling vermeld te worden op de website.

3.2 Voor webshops stelt Verkooppunten.nl geen inlogomgeving beschikbaar. Webshops kunnen de door hen gewenste informatie door Verkooppunten.nl laten toevoegen of aanpassen. Hiertoe kunnen zij de gewenste informatie per email toezenden.

3.3 Van webshops wordt verwacht dat de door hem/haar verzonden gegevens correct zijn en geen misleidende en/of onjuiste informatie bevatten.

3.4 Uit artikel 3.3 vloeit voort dat webshops zich verplichten de merken van zijn/haar webshop zoveel mogelijk up-to-date houden. Van eventuele veranderingen dient Verkooppunten.nl direct op de hoogte te worden gesteld. Maandelijks ontvangen webshops een email ter herinnering.

3.5 Verkooppunten.nl behoudt zich het recht voor om indien zij daartoe aanleiding ziet een vermelding van een webshop aan te passen dan wel te verwijderen.

3.6 Indien de website van Verkooppunten.nl door overmacht, waaronder mede wordt verstaan het tekort schieten door toeleveranciers, tijdelijk niet bereikbaar dan wel offline is, kan Verkooppunten.nl hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden. Evenmin geeft een dergelijke gebeurtenis de webshop enig recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

3.7 Verkooppunten.nl voegt de merken van de webshop aan haar website toe, wanneer de betaling van de webshop is ontvangen.

3.8 Een overeenkomst met een webshop wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.9 Opzegging van een overeenkomst zoals bedoeld onder 3.8 dient per email plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Verkooppunten.nl zal de opzegging per email bevestigen.

3.10 Verkooppunten.nl behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven tussentijds aan te passen. Deze aanpassingen gelden alsdan enkel voor nieuwe overeenkomsten. Een en ander impliceert dat een dergelijke wijziging tussentijds geen consequenties heeft voor reeds lopende overeenkomsten.

3.11 Bij gebreke van tijdige betaling van het verschuldigde uit hoofde van een hiervoor bedoelde overeenkomst, behoudt Verkooppunten.nl het recht de webshop van de website te verwijderen. De betalingsverplichting wordt hierdoor geenszins aangetast.


4. Merk

4.1 
Verkooppunten.nl biedt merken de mogelijkheid om tegen betaling zijn/haar verkooppunten te vermelden op de website.

4.2 Voor merken stelt Verkooppunten.nl geen inlogomgeving beschikbaar. Merken kunnen de door hen gewenste informatie door Verkooppunten.nl laten toevoegen of aanpassen. Hiertoe kunnen zij de gewenste informatie per email toezenden.

4.3 Van merken wordt verwacht dat de door hem/haar verzonden gegevens correct zijn en geen misleidende en/of onjuiste informatie bevatten.

4.4 Uit artikel 4.3 vloeit voort dat merken zich verplichten de verkooppunten van zijn/haar merk zoveel mogelijk up-to-date houden. Van eventuele veranderingen dient Verkooppunten.nl direct op de hoogte te worden gesteld. Maandelijks ontvangen merken een email ter herinnering.

4.5 Verkooppunten.nl behoudt zich het recht voor om, indien zij daartoe aanleiding ziet, de vermelding van verkooppunten van een merk aan te passen.

4.6 Indien de website van Verkooppunten.nl door overmacht, waaronder mede wordt verstaan het tekortschieten door toeleveranciers, tijdelijk niet bereikbaar is dan wel offline is, kan Verkooppunten.nl hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden. Evenmin geeft een dergelijke gebeurtenis het merk enig recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

4.7 Verkooppunten.nl voegt de verkooppunten van het merk aan haar website toe, wanneer de betaling van het merk is ontvangen.

4.8 Een overeenkomst met een merk wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.9 Opzeggen van een overeenkomst zoals bedoeld onder 4.8 dient per email plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Verkooppunten.nl zal de opzegging per email bevestigen.

4.10 Verkooppunten.nl behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven tussentijds aan te passen. Deze aanpassingen gelden alsdan enkel voor nieuwe overeenkomsten. Een en ander impliceert dat een dergelijke wijziging tussentijds geen consequenties heeft voor reeds lopende overeenkomsten.

4.11 Bij gebreke van tijdige betaling van het verschuldigde uit hoofde van een hiervoor bedoelde overeenkomst, behoudt Verkooppunten.nl het recht het merk van de website te verwijderen. De betalingsverplichting wordt hierdoor geenszins aangetast.